ACT - Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av psykoterapi som bygger på beteendeterapi och kognitiv terapi, men som också integrerar tex mindfulness. ACT syftar till att öka förmågan att vara närvarande i nuet, acceptera obehagliga tankar och känslor utan att låta dem styra ens handlingar.

I ACT utforskar terapeuten och klienten dennes tankar, känslor, drömmar och fantasier, och hur dessa påverkar klientens beteende och välbefinnande. De undersöker också hur klientens tidigare erfarenheter och omedvetna konflikter kan ha en inverkan på hur klienten förhåller sig till sig själv och andra. Målet är att öka klientens självinsikt och självacceptans, samt att främja personlig utveckling och förändring.

ACT ges oftast vid ett tillfälle per vecka under 5–20 veckor, men det kan variera beroende på problemets art och svårighetsgrad.

Bläddra med hjälp av de små pilarna längst till höger nedan!

.